MICROMASTER440 TRAINING COURSE

    ในปัจจุบันระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive , VSD) หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ได้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม และก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็จะเน้นสอนไปในทางทฤษฏี ในการอบรมนี้ทางเราจึงต้องการมุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงเพื่อให้สามารถใช้งาน Inverter ได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ตามความเหมาะสม

 


ในการอบรมได้แบ่งเป็นระดับดังนี้ 
 
MICROMASTER TRAINING BASIC
    การอบรมในระดับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน
รายละเอียดการอบรม
-          การติดตั้งอินเวอร์เตอร์
-          การเข้าสายอินเวอร์เตอร์
-          อธิบายรายละเอียดของเทอร์มินัล (Terminal Control) เพื่อใช้ในการเข้าสายควบคุม
-          การใช้งาน (Commissioning) จากหน้าจอ (Basic Operation Panel , BOP)
-          อธิบายรายละเอียดของมอเตอร์ (Nameplate) เพื่อใช้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์
-          การตั้งค่าพารามิเตอร์โดยใช้ BOP ในโหมด Quick Commissioning
-          อธิบายการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

MICROMASTER TRAINING ADVANCED
    การอบรมในระดับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานเบื้องต้นมาแล้วโดยจะเน้นการใช้งานในการตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์
รายละเอียดการอบรม
-          การตั้งค่า Digital Input เช่น ON/OFF , REVERSE , FIX SPEED , RESET เป็นต้น
-          การตั้งค่า Analog Input เช่น 0-10VDC , 2-10VDC , 0-20mA , 4-20mA เป็นต้น
-          การตั้งค่า Digital Output (Relay) เช่น Ready , Running , Fault เป็นต้น
-          การตั้งค่า Analog Output (0-20 mA) เช่น Current , Frequency เป็นต้น
-          การตั้งค่า BICO เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Function AND , OR , NOT , TIMER เป็นต้น

 

SINAMICS G120 TRAINING COURSE


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 บริษัท ไทนามิก จำกัด
 Tel : 0 2041 8187, 0 2162 0232
 Fax : 0 2162 0232