การนำเอาอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานคุ้มค่าขนาดไหน

 
แนะนำอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ว่ามีผลอย่างไรต่อระบบไฟฟ้า
           อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drives : VSD )
     อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drives : VSD) เป็นอุปกรณที่เพิ่มประสิทธภาพการทํางานของมอเตอรในขบวนการการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศอาคารขนาดใหญ่ อุปกรณ์ VSD ใชเทคโนโลยีแบบ Flux Current Control (FCC) ทําใหประสิทธิภาพในการควบคุมไมใหมีการสูญเสียพลังงานความร้อนภายในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณกําจัดสัญญาณรบกวน (Harmonic Filter) ที่เป็น อุปกรณมาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณที่ควบคุม และยัง สงผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย  
1. VSD นํามาใชงานอะไรได้บ้าง
     VSD ไดนํามาใชอย่างแพรหลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต, ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบปั๊มน้ำและระบบระบายอากาศ อาทิ งานด้านการผลิตในอุตสาหกรรม 
    - เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เป็นแรงขับเคลื่อน
     - ระบบสายพานลําเลียง
     - กระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตให้คงที่
     - อื่น ๆ

 


 
งานทั่วไปที่มีมอเตอร์เป็นตัวกําเนิดพลังงาน 
- ระบบควบคุมปั๊มน้ำ, พัดลม
 - ระบบปรับอากาศในโรงงานและอาคารขนาดใหญ่
- การลําเลียง เช่น ลิฟทส่งของ, บรรไดเลื่อน
 - ระบบอัดอากาศ, ระบบกําจัดคารบอนมอนอกไซดในที่จอดรถ ฯลฯ
 - อื่น ๆ
 
 2. ข้อดีของการใช้ VSD 
        1. สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้จากเดิมซึ่งคงที่ทั้งมอเตอร์,ปั๊มน้ำ และพัดลมทําให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความต้องการของการทํางานในแต่ละลักษณะและยังสามารถควบคุมแบบ Close Loop Control เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพคงที่อยู่ตลอดเวลา
        2. เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานให้ถูกต้องตามความต้องการ
        3. ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักรและป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์, พัดลมและปั๊มน้ำ
        4. ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้นทําให้ลดค่าดีมานชาร์โดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
        5. ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) โดยใชพลังานตามความจําเป็นของโหลด
 
3. ความคุ้มค่าการลงทุนเมื่อติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 
        อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์(Variable Speed Drives : VSD) หรือที่เรียกกันว่ Inverter ในที่นี่ขอเรียกว่ Inverter เพื่อใหง่ายต่อการเข้าใจ สามารถเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานระหว่าง Inverter และการไมใช้ Inverter ในระบบงานของ Motor Pump and Fan ในโรงงานอุตสาหกรรม ในที่นี้ได้สมมุติทางโรงงานแห่งหนึ่งได้มีการใช้มอเตอรขนาด 37 kW (Combustion), 110 kW (Ejector) และ 250 kW ( Mold Cooling) ซึ่งปกติจะทํางานวันละ 24 ชั่วโมงต่อวัน และประมาณการค่าไฟฟ้าและค่าดีมานชาร์จหน่วยละ 3 บาท ทางเราได้บันทึกค่าแล้วหาค่าใช้จ่ายขณะที่ไม่ใช้ Inverter โดยเสียค่าไฟฟ้าประมาณปีละ 6,932,268  บาท/ปีและเมื่อได้ติดตั้ง Inverter  แล้วได้กินพลังงานลดลงและเสียค่าไฟต่อปีเหลือประมาณปีละ 4,713,660 บาท/ปี โดยลดค่าใช้จ่ายปีละ 2,218,608 บาท/ปี ในการระยะเวลาคืนทุนเมื่อได้ทำการประกอบตู้จะรวมค่า(Inverter+ค่าประกอบตู้+ค่าติดตั้ง)จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3,700,000 โดยเอาค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปีมาหารกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 1 ปี 8 เดือนโดยคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนมาในระยะยาว  สามารถดูผลการทดลองได้