| บทความน่าอ่าน | Energy Saving for Compressor | ปั้มสูบน้ำ | พัดลมหรือโบเวอร์ | Energy Saving for HVAC |

การประหยัดพลังงาน หรือ การอนุรักษ์พลังงาน


 
 การขยายตัวอย่างรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึ้นโดยตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอัตราการใช้พลังงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในอัตราสูง
    ด้วยเหตุที่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับแหล่งพลังงานภายในประเทศมีจำกัด จึงจำต้องอาศัยการนำเข้าเป็นจำนวนมากทำให้สัดส่วนการพึ่งพาจากต่างประเทศสูงกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั่วทั้งประเทศคิดเป็นเงินตราต่างประเทศที่สูญเสียไปกว่าปีละ 155,000 ล้านบาท นอกจากนั้นการสำรวจ

และพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ในประเทศไม่เพียงแต่จะใช้เงินลงทุนสูงมากเท่านั้น แต่ยังทำให้เราต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าจำนวนมหาศาลอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

 

    บริษัท ไทนามิก จำกัด ได้ ตระหนักถึงวิกฤตการณ์การใช้พลังงาน จึงได้ตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลในการจัดทำและออกแบบระบบ ประหยัดพลังงาน และขอหน้าที่ควบคุมดูแล และกำกับการผลิต และการใช้พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลดการลงทุนในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ และลดการเสียดุลการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และการใช้พลังงาน และที่สำคัญที่สุดก็เพื่อสงวนรักษา พลังงานไว้ให้เพียงพอสำหรับลูกหลานในอนาคต
เราจึงขอเป็นสื่อกลางในการค้นหาข้อมูลดีๆ สำหรับวิศวกรไทยเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัต
 
โดยมีหลักการ และแนวทางในการปฎิบัตหลักๆ ดังนี้
 การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง           (High  Efficiency  Motor : HEM)
 การควบคุมภาระการใช้งานมอเตอร์     (Motor Load Control)
 การควบคุมค่าดีมานด์                       (Demand Controller)
 การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพ    (High Efficiency Transformer )
 การใช้อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า   (Voltage Regulator)
 การใช้เครื่องเชื่อมประสิทธิภาพสูง       (High  Efficiency  Welding Machine ) 
 การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์            (Electronic Ballast)
 การใช้อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง           (Fluorescent Lighting Control)
 การใช้อุปกรณ์ปรับความเข้มแสงหลอด HID (HID  Power Reduction)
 การใช้เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม     (Vapour absorption Chillers)
 การใช้เครื่องทำความร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ
 การใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ( Plate Heat Exchanger) 

    ส่วนการทำประหยัดพลังงานโดยใช้ชุดควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์มาควบคุมให้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น  นั้นเป็นวิธีที่ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ค่อยแพร่หลาย เนื่องจากในสมัยก่อนมีราคาสูงมาก แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบวกกับการแข่งขันสูงมาก จึงให้ราคาของชุดควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ มีราคาที่ถูกลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีระยะเวลาในการคืนทุนค่อยข้างเร็ว เมื่อนำมาใช้ควบคุมระบบ ปั๊มนำ หรือ ระบบพัดลม จึงเป็นแนวทางเลือกทางหนึ่งในการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อการประหยัดพลังงาน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และ ตึกสูง
 

 

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า


More Product Varity
  "SIEMENS" MM 420     
  "SIEMENS" SINAMICS G110
  "NOCCHI" Inverter Pump
  "SIEMENS" MM 430
  "SIEMENS" SINAMICS G150
  "SIEMENS" MM 440


ออโตเมชั่นมอร์ (อุตสาหกรรม ออโตเมชั่น ควบคุม เครื่องวัด เครื่องมือวัด อัตโนมัติ) จำหน่าย เครื่องมือวัด ( Instrument ) เครื่องตรวจจับโลหะ (Proximity switch) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller ) เครื่องจ่ายสัญญาณอนาลอก ( V/I Simulator ) เครื่องวัด ความเร็วรอบ ( Tachometer ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator ) เครื่องนับจำนวน ( Counter ) เครี่องตั้งเวลา ( Timer ) Solid State Relay เซนเซอร์น้ำหนัก (Loadcell) เครื่องปรับความเร็วรอบ (Inverter VSD VVVF VFD) เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก ( Proximity swich ) มิเตอร์ติดหน้าตู้ ( Digital Panel ) รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ) เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) ดิจิตอลเคล้มป์มิเตอร์ ( Digital Clamp Meter ) มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล ( Digital Panel Meter ) เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ) เครื่องตรวจสอบฉนวน ( Insulation Tester ) เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ เฟส ( Voltage Monitor ) เครื่องวัดความเร็วลม ( Digital Anemometer ) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple & Pt100 ) ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity & Temperature Transmitter ) เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ) เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ) เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) เครื่องวัดและแสดงอัตราการใหล ( Flow Monitor ) เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ammeter ) Power meter Energy saving Safety Insulation withstanding Memory recorder Data logger Clamp Meter Multimeter ( Temperature & Humidity logger / transmitter ) Anemometer Straingage Loadcell Transmitter Ultrasonic sensor PC recorder Logic controller ( Flow switch / gage / transmitter ) Frequency meter Ph meter Light meter Sound meter Ac Current convert 4-20 mA , Analog panel meter, Anemo meter, Automotive scope meter , Ammeter +Panel+ , Ammeter +Hand held+ , Analyzer energy meter , Band heater , Blanket ceramic fiber , Board ceramic fiber , Bobbin heater , Bypass level indicator , Cable heater , Cable floating ball , Calibration lab , Calibrator meter , Capacitive level switch ,Capacitive proximity switch , Cartridge heater , Clamp meter , Coating thickness gauge , Color mark photo switch , Compensate wire , Continuity meter , Contrast photo switch , Counters , CT/5A , CT transducer , Current transformer Split core , Current protection relay , Delay timer , Detector switch , Digital clamp meter , Digital Counter , Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ,Digital Thermometer(Gauge) , Digital Thermometer Hand held meter , Digital Timer , Earth leakage circuit breaker tester , Earth meter , Earth resistance tester , Electrical transducers , Electrode level switch , Electromechanical counter , Electromechanical level meter for silo , Electronic scale , Encoder , Energy meter , Finned heater , Float level analog output , Float switch , Float switch side mounting , Flow control , Flow meter , Flow switch , Force gauge , Frequency meter Panel , Frequency protection relay , Gauge pressure , Gauge thermometer , Hand tally counter , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heater finned , Heater immersion , Heater infrared , Heater strip , Heater tubular , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Illumine meter , Immersion heater , Inductive proximity switch , Industrial motor , Industrial relay , Infrared heater , Infrared thermometer , insulation meter , inverter , isolate ceramic fiber , Laser distance meter , LCD recorder , Level controller , Level transmitter , Light meter , Loadcell , Loadcell indicator , Loop tester , Lux meter , Mechanical counters , Mega ohm meter , Moisture meter for grain , Moisture meter for wood , Motor control , Multifunction protection relay 3 phase , multimeter , Ohm meter , Power analyzers , Power relay , Power supply , Pressure gauge , Pressure controller , Pressure switch , Pressure Transducer , Pressure monitor , Protection relay , Proximity switch analog output , Proximity switch capacitive , Proximity switch high pressure , Proximity switch high temperature , Proximity switch inductive , Proximity switch magnet , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Ratchet counter , Recorder , Reflective optical level switch , Refrigerator temperature controller , Relay , Revolution counter , Rotary encoder , Rotary paddle level switch , RPM meter , RTD temperature sensors , Safety light curtains , Safety map , Safety plug , SCR unit , Sensor photo , Sensor proximity , Sheath thermocouple , Shunts for DC currents , Slot photo switch , Software for energy meter , solenoid valve , solid state relay , solid state relay with integrated heatsink , Sound level meter , Strip heater , Switch flow , Switch pressure , Switch pressure , Switch proximity , Switch ultrasonic , Switch thermostat , Tachometer hand held , Tachometer , Temperature switch thermostat , Temperature transmitter , Temperature & Humidity meter , Temperature & Humidity recorder , Temperature controller PID , Temperature controller Analog , Temperature controller Fuzzy pid , Temperature controller on off , Temperature controller step pattern , Temperature controller for refrigerator , Temperature gauge , Temperature indicator , Temperature probe , Temperature recorder , Temperature transmitter , Thermocouple , Therocouple Transmitter , Thermo hygro graph , Thermometer , Thermometer gauge digital , Thermometer hand held digital , Thermometer hygrometer , Thermostat , Thermowell , Time switch , Timer , Timer and counter , Timing light , Touch screen , Transmitter multi input output , Transmitter and controller isolator , Tubular heater , Twilight switch , Two wire multiplex , Ultasonic switch , Vacuum gauge , Vibration level switch , Voltmeter panel , Voltage protection relay , Voltage regulator , Watt meter , Weighting scale Brand Fenwal Denki Mars Sigma Dixell Hanyoung Brannan Isuzu Carlo cavazzi Echowell Fluke Sanwa Daiichi Kyoritsu Turck Datalogic Sansei Nemicon Denki Danfoss Prelectronics Asahi Multitek Copal Theben Kubler Circutor Toshiba Koyo Omron Hitachi Mitsubishi Oriental motor Fuji electric Patlite Telemecanique Square D Merlin gerin Ferraz shawmut Abb Moeller Bcc E-ten Yazaki Tend Osram Philips Bosch Bticino Matsushita Siemens Toshiba Legrand Contrinex Baumer electric Lem Leuze Ritto National Thai yazaki Clipsal Grasslin Idec Rkc Toho Kasuga Ckd Wip Crompton instruments Sunny Automore Automationmore Eliwell Eroelectronic Gegran Hioke Honeywell Kyowa Rotronic Tes Prova Pepperl Fuchs visolux Yamatake Leuze M system West Hengstler Parker Hitrol Dwyer Logo Imari Efector Ifm electronic Digicon Shinko Union Isotech Mirai LS Sangi electric Cosel Takex Sharp Cjac Data track Conch Oriental motor Eao PHD Tom thumb Micro epsilon Brainchild Sigma FW Theben Multitek Copal Turck Carlo gavazzi Idec Center Optex Nd Mcc Ero Pm Bias Powogaz Texmate Testo Danfoss Isuzu Sony ericsson Solortron Sensotec Ki Berg Elesa Kewtech Kyoritsu Profess Toshiba Sanrex Semikron, Tyco Eupec Yaskawa Toyodenki Abb Commander Emerson Control techniques Neural Vexta Orix Fanox Ontek Sick optic Servo Great tech Advantest Yokogawa Ni National Labview Lab windows Cvi Vitualbench Lookout Bridgeview BK precision Wavetek Meterman Huntron Xantrex Promax Pace Hart scientific Nvlap Lecroy Photom Vaisala Bird Jensen Prodigit Takigen Crc Wavecom Wismo Integra Fastrack Hakko Rockwell automation Barton Intergas Metrix Butech Procal Tfl Veriflo Haskel Dynoptic Aeronex Balston Amot controls Halliburton Knf Winters Whatman Hmi Wonderware Electro sensors Siei Saftronics Fraser Reliance electric Advantech Flexicon Sysdrive Pilz Beckhoff Ge fanuc Delta Hakko Schaffner Autento Hms Hanyoung Keb Jiang Moelier Kuramo Metrologic Powerlogic Ohm Harting Nanaboshi Silicon Nais Sunx Kett Deltron Ckd Citect Metek Barksdale Vishay Brookfield Finder Vipa Allen bradley Modicon Nippo Fox D pm Tokico Glynwed Controlair Uni-d Autonic Ohkura Unitronics Hmi Plc Eroelectronic Cabur Eutech Isolite Forall Entrelec Ceag Iconics Cooper Meiden Baumuller nurnberg Tamco Rittal Enerpac Terasaki Megger Cem Sadt Amtra Mannix Monitran Omega Scada Ideal Vigilance Unior Danfoss Stahlwille Eliwell Facom Ebara Kokon Karcher Kuken Ridgid Kennedy Dormer Elephant Makita Nachi Bosch Jotun Mitutoyo Rex Pb+ Fag Asada Ovenz Lavor Tsurumi Pump Record hand tools SKF Kitz Vital Philips Moeller Omron Tamco Ritto Vck Siemens Hager Hubbel Power systems inc Belden Hosiwell Telemecanique Clipsal Pirelli Sylvania Link Abb Mennekes Bticino National Wip Hitachi Phelps dodge Cutler-Hammer 3M Tend E-ten Parker Square D PID control system