Search :
-A +A
www.tinamics.com
  Home / หน้าแรก
  About us / เกี่ยวกับเรา
  Product / สินค้า
  Order/Payments
สั่งซื้อ/ชำระเงิน
  Contact/Information
ติดต่อสอบถามข้อมูล
 | การประเมินระดับ ฮาร์มอนิกส์ |

 

Hamonics ! เกิดขึ้นได้อย่างไร ?


    การเกิดสิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้ามีหลากหลายรูปแบบ และผลกระทบที่มีต่อภาระทางไฟฟ้าหรือโหลดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของภาระทางไฟฟ้านั้น ๆ ด้วยว่าสามารถทนต่อการรบกวนในแต่ละรูปแบบได้มากน้อยเพียงอย่างใด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเกิดสิ่งรบกวนประเภทใด นักอุตสาหกรรมทั้งหลายคงไม่อยากให้เกิดกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของตนเป็นแน่ จะแนะนำคุณให้รู้จักการเกิดสิ่งรบกวนจากระบบไฟฟ้าแต่ละประเภทให้ดียิ่งขึ้น และแต่ละประเภทนั้นมีผลต่อภาระทางไฟฟ้าประเภทใด โดยเมื่อคุณทราบประพฤติกรรมของเจ้าสิ่งรบกวนจากระบบไฟฟ้า ก็พอจะหามาตรการป้องกันภาระทางไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีราคาแสนแพงของคุณจะมีอายุการใช้สั้นกว่าที่ควรจะเป็น


รู้จักการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ากันก่อน
             โดยปกติแล้วผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีมาตรฐานในการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีค่าที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในตารางที่ 1 แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันไฟฟ้านั้นจะมีหลายประเภท โดยบางประเภทผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าไม่อาจสามารถควบคุมและคาดการณ์ได้ ดังนั้น วิศวกร หรือช่าง จะต้องมีความรู้เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งไม่พึงประสงค์นั้น 

 
ปัญหาที่เกิดฮาร์มอนิกส์ 
             ในบางครั้งสิ่งรบกวนในระบบไฟฟ้า อาจจะเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเองก็เป็นได้ ซึ่งก็เกิดจากผลของแรงดันฮาร์มอนิกส์ หรือรูปคลื่นผิดเพี้ยนไป ถึงแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณจะอยู่ในสภาวะปกติก็ตาม แต่ก็อาจจะพบสิ่งผิดปกติในโรงงานของคุณก็เป็นได้ อาทิเช่น เครื่องกำเนิด หรือมอเตอร์เกิดร้อนผิดปกติ, คาปาซิเตอร์เกิดระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง,เบรกเกอร์ทริป หรือไม่ก็ระบบสื่อสารและระบบควบคุมต่างทำงานผิดปกติไปเป็นต้น
             ซึ่งแรงดันฮาร์มอนิกส์สามารถเพิ่มปริมาณขึ้นได้ ถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณมีการติดตั้งคาปาซิเตอร์ เพื่อแก้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้ว วงจรสมมูลย์จะมีการต่อเป็นแบบขนานระหว่างค่าคาปาซิแตนซ์กับค่าอินดักซ์แตนซ์ในระบบ ซึ่งกรณีที่ระบบมีความถี่ในระดับปกติก็จะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าในระบบของคุณมีแหล่งกำเนิดกระแสฮาร์มอนิกส์ เช่น เร็กติไฟเออร์, ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ หรือภาระไฟฟ้าในระบบที่ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าที่มีรูปคลื่นไซน์

ต่อร่วมอยู่ในระบบ แล้วก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเรโซแนนซ์ได้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกส์ให้สูงขึ้น และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุสาหกรรมของคุณได้
             ดังนั้นสิ่งรบกวนจากระบบไฟฟ้า อาจจะเกิดจากภายนอก หรือ/และเกิดขึ้นจากภายในโรงงานของคุณเองก็ได้ ส่วนระดับความรุนแรงก็แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถให้คุณใช้เพื่อเป็นแนวทางและทราบความสามารถในการทนต่อสิ่งรบกวนจากระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณได้ เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันไฟฟ้า 
        สามารถพิจารณาได้จากระยะเวลาของการเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดัน ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน และวิธีการป้องกัน หรือมาตรการแก้ไข ที่จะทำให้ระบบไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะแรงดันไฟฟ้าปกติได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด อาทิเช่น การติดอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ที่เหมาะสม, การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเชิงป้องกันและอื่น ๆ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันนั้น บางครั้งเราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และการเกิดอาจจะเป็นเพียงการเกิดแรงดันกะพริบ หรือทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลานานก็อาจเป็นได้ โดยประเภทของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า เราก็สามารถมีวิธีป้องกันที่แตกต่างกันออก 
 
เมื่อความถี่ไฟฟ้าในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง
            การเปลี่ยนแปลงของความถี่ไฟฟ้าจากค่ามาตรฐาน อาจจะมีผลกระทบต่อภาระทางไฟฟ้าบางประเภทอาทิ เช่น คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ดังตารางที่ 3 แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของความถี่ไฟฟ้า ก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาบางระบบได้ หรือสามารถลดระดับแรงดันของระบบให้อยู่ในระดับปกติได้ ซึ่งสามารถจะมองเห็นในภาพรวมได้ เมื่อภาระทางไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมด ได้ถูกต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีความสามารถจ่ายพลังงานต่ำกว่าภาระทาง   
 

อุปกรณ์ในระบบ 

ระดับแรงดัน 

ระดับแรงดันผิดเพี้ยนเนื่องจากฮาร์มอนิกส์ 

ความถี่ 

หมายเหตุ 

อุปกรณ์เตือนภัยต่าง ๆ 

ตามประเภทอุปกรณ์ 

 

 

 

คาปาซิเตอร์สำหรับแก้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

–110% ถึง 10%

 

–100% ถึง 0%

 

อุปกรณ์สื่อสาร

+/-5%

ตามประเภทอุปกรณ์ 

 

 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 ประมวลผลข้อมูล 

+/-10%ที่เวลา 1 ไซเคิล

5%

-1.5 ถึง 0.5 H z

 

คอนแทกเตอร์, ตัวสตาร์ตมอเตอร์,
คอยล์AC เสียหาย คอยล์ACหยุดทำงาน คอยล์DC หยุดทำงาน
–15% ถึง 10% -30% ถึง –40%ที่เวลา 2 ไซเคิล
 -30% ถึง –40%ที่เวลา 5-10 ไซเคิล

 

 

 

อินดักชั่นมอเตอร์ 

+/-10%

 

+/-5%

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดสุญญากาศ 

+/-5%

ตามประเภทอุปกรณ์ 

 

 

ระบบแสงสว่าง 
 หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดอินแคนเดสเซนต์ หลอดไอปรอท

 

-10%
 -25%
 +18%
 -50%ที่เวลา 2 ไซเคิล

 

 

 

 

 

-ติดยาก,อายุใช้งานสั้น
 -หลอดไม่สว่าง
 -อายุหลอดสั้นลง 10 %
 -หลอดไม่สว่าง

เตาหลอมโลหะ, ฮีตเตอร์

ตามประเภทอุปกรณ์ 

 

 

 

โซลินอยล์สำหรับเปิด-ปิด วาวล์ต่าง ๆ 

-30% ถึง – 40% ที่ 0.5 ไซเคิล

 

 

 

หม้อแปลง 

+ 5%ของพิกัด kVA £ 0.80 PF
 +10% ขณะไม่มีภาระ

 

 

แรงดันจะเปลี่ยนแปลง 
 ถ้าความถี่มีการเปลี่ยนแปลง 

อินเวอร์เตอร์ 

+5% ที่ภาระเต็มพิกัด+10%ที่ไม่มีภาระ -10%ทรานเซียนซ์

2%

+/-2 Hz

การจุดฉนวนวงจรเกิดการผิดพลาด

เรกติไฟเออร์ 
 ไดโอด 

 

อุปกรณ์ควบคุมเฟส 

+/-10%
 +/-5% ที่ภาระเต็มพิกัด
 +10%ขณะไม่มีภาระ-10%ทรานเซียนซ์
ไวต่อการรบกวนสูง 
 +/-2%

+/-2 Hz

+5% ถึง –10%(NEMA Std.) การจุดฉนวนวงจรเกิดการผิดพลาด

เครื่องกำเนิด 

+/-5%

ไวต่อการรบกวนสูง 

-5%

ควรติดตั้งกับดักเสิร์จที่จุดต่อของเครื่องกำเนิด 

เทอร์ไบร์(ไอน้ำ)

 

 

-1%

 

ตาราง แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อุปกรณ์ควบคุมและภาระทางไฟฟ้าสามารถทำงานได้ปกติHome / หน้าแรก
| About us / เกี่ยวกับเรา
| Product / สินค้า
| Order/Payments
สั่งซื้อ/ชำระเงิน
| Contact/Information
ติดต่อสอบถามข้อมูล
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท ไทนามิก จำกัด
22 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 6 แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 02 041 8187, 0 2162 0232 Fax: 0 2162 0232
Email : sales@tinamics.com

hits counter